NOVICE IN DOGODKI

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost in Ljudska univerza Lendava podpisali sporazum o sodelovanju

Pomurska madžarska samoupravna narodna  skupnost in Ljudska univerza Lendava sta danes v želji po uspešnem medsebojnem sodelovanju na področju skupnega izvajanja različnih projektov in sodelovanju na področju izobraževanja, usposabljanja, znanosti in kulture ter v prepričanju, da bo tak sporazum pripomogel k dvigu izobrazbene ravni, usposobljenosti in znanja, boljšemu poznavanju kulture ter k družbenemu in gospodarskemu razvoju na narodnostno mešanem območju in širše,  sklenili sporazum o sodelovanju na področju izvajanja projektov, izobraževanja, usposabljanja, znanosti in kulture.

Sporazum predvideva sodelovanje pri prijavah projektov in programov skupnega interesa na različne nacionalne, čezmejne in evropske razpise.  Podpisnici sta v njem izrazili tudi podporo izvajanju skupnih aktivnosti na področjih  izobraževanja, usposabljanja, znanosti in kulture ter se zavzele za skupno in usklajeno nastopanje v bodočih skupnih projektih.

Prvi projekt skupnega sodelovanja se imenuje Connected Through Mobility (Povezani skozi mobilnost). Gre za pilotni projekt Evropske unije. Njegova vrednost je skoraj milijon evrov, namen pa okrepiti izobraževalni sistem strokovnega usposabljanja in poklicnega izobraževanja zahodnega Balkana ter vzhodne Evrope. V projektu se bodo države Zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo in Črna gora) seznanile z možnostmi programov poklicne mobilnosti v okviru programov Erasmus+.

Nosilec projekta je madžarska organizacija MeOut. V aktivnosti so vključene izobraževalne, gospodarske in nevladne organizacije ter institucije iz Grčije, Slovaške, Poljske, Slovenije in Srbije. Partner v projektu je tudi Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, ki bo aktivnosti v Sloveniji izvedla s pomočjo Ljudske univerze Lendava. Že v prvi polovici prihodnjega leta bodo v našo državo prispeli dijaki in učitelji s Kosova ter iz Albanije, ki bodo v Pomurju opravili enomesečno prakso in izobraževanje s področja gostinstva. Sledili bodo dijaki, ki bodo na praksi ostali tri mesece. Projekt bo trajal do leta 2024.

Predsednik sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti in narodnostni poslanec Ferenc Horváth je ob podpisu sporazuma izrazil zadovoljstvo o bodočem sodelovanju z Ljudsko univerzo Lendava. »Gre namreč za enega od izobraževalnih zavodov na našem območju in kompetentnega partnerja, ki ima bogate izkušnje z izvajanjem različnih evropskih in drugih projektov, še posebej v okviru izobraževalnih programov Erasmus in Erasmus+. Prepričan sem, da se bo naše sodelovanje razvijalo še naprej, saj vsi vemo, da brez znanja ni napredka,« je povedal Ferenc Horváth.

Tudi direktorica Ljudske univerze Lendava Rahela Hojnik Kelenc je poudarila pomembnost sodelovanja različnih organizacij in institucij, tako na lokalni kot na mednarodni ravni. »Na Ljudski univerzi Lendava smo ponosni, da smo lahko del evropske zgodbe Erasmus+ in drugih izobraževalnih programov. Prihodnje leto nas čaka veliko novih evropskih projektov, zdaj tudi projekti s Pomursko madžarsko samoupravno narodno skupnostjo. Med poglavitne cilje sodelovanja s skupnostjo smo zapisali dvig izobrazbene ravni ter razvoj na družbenem in gospodarskem področju na narodnostno mešanem območju in širše.  Zaradi sposobnosti in delavnosti mojih sodelavcev in sodelavcev Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti verjamem, da bodo skupni cilji doseženi,« je ob podpisu sporazuma dodala Rahela Hojnik Kelenc.

Datum vpisa: · Avtor mmönk · Kategorija prispevka: Dogodki, Novice
Javni poziv


Na podlagi neposrednega poziva Ministrstva za kulturo RS

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost

objavlja

javni poziv za izbiro izvajalca za pripravo in izdajo otroškega časopisa za leto 2022.

1.     Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je sofinanciranje priprave in izdaje otroškega časopisa v madžarskem jeziku za leto 2022. Časopis mora izhajati mesečno enkrat, torej se bo sofinanciralo skupaj 12 številk časopisa.

Časopis mora obsegati najmanj 12 barvnih strani, minimalni format strani mora biti  20cm x 20cm. Minimalna naklada časopisa je 1500 komadov in jih izdajalec mora dostaviti vsakemu naročniku tedenskega časopisa Népújság. Prav tako mora izdajalec zagotoviti in dostaviti določeno število komadov časopisa vsaki dvojezični osnovni šoli in vsakemu dvojezičnemu vrtcu Prekmurja (število se določi na podlagi dogovora s posamezno vzgojno-izobraževalno ustanovo, vendar največ 350 kom).

Na podlagi javnega poziva bo izbran en izvajalec.

2.     Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu

Na javni poziv se lahko kot prijavitelji projekta prijavijo pravne osebe, ki delujejo na področju izdajateljske in založniške dejavnosti na območju narodnostno mešanega območja Prekmurja.

3.     Znesek sofinanciranja

Znesek sofinanciranja znaša 12.000,00 eurov (nepovratna sredstva) in jih zagotavlja Ministrstvo za kulturo RS na podlagi neposrednega poziva.

4.     Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, ki bodo sofinancirani, morajo biti navedeni v razpisni prijavi prijavitelja in bodo:

−        nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta ter vezani izključno na izvedbo projekta,

−        opredeljeni v prijavi prijavitelja,

−        dejansko nastali,

−        prepoznavni in preverljivi,

−        podprti z izvirnimi dokazili,

−        in ne bodo istočasno financirani z drugimi sofinancerji projekta.

5. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija obsega besedilo javnega poziva in prijavni obrazec ter se po objavi javnega poziva lahko pridobi na spletni strani PMSNS www. muravidek.si, pod rubriko razpisi.

6.     Oddaja in dostava vlog

Vloge s predpisano dokumentacijo morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: MMÖNK−PMSNS, Glavna ulica−Fő utca 124, 9220 Lendava−Lendva, v zaprti kuverti, s pripisom: »NE ODPIRAJ – JAVNI POZIV 2022 – OTROŠKI ČASOPIS.«

7.     Rok za oddajo vlog

Rok za oddajo vlog je do 3.12.2021.

Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali pa oddana osebno v Uradu PMSNS.

8.     Obravnavanje vlog

Vloge bo odpiral javni uslužbenec Urada PMSNS, ki ga za to imenuje predsednik Sveta PMSNS. Odpiranje prispelih vlog ne bo javno. Prepozno vložene vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru nepopolne vloge bo imenovani javni uslužbenec vlagatelja pozval k dopolnitvi. Rok dopolnitve je 3 dni. V kolikor prijavitelj vloge v navedenem roku ne dopolni, se njegova vloga s sklepom zavrže. Popolne vloge bo obravnaval Svet PMSNS, ki bo tudi izbral izvajalca. Medsebojne pravice in obveznosti med PMSNS in izvajalcem se uredijo s pogodbo.

9.     Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom lahko zainteresirani dobijo na naslovu pmsns@muravidek.si.

Priloga:

-      Prijavni obrazec

Ferenc Horváth

predsednik Sveta PMSNS

Datum vpisa: · Avtor mmönk · Kategorija prispevka: Dogodki, Novice, Razpisi
Predsednik vlade Janez Janša se je sestal tudi s predsedstvom Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti
V okviru včerajšnjega obiska vlade Republike Slovenije v Pomurju se je predsednik vlade Janez Janša na delovnem kosilu sestal s predsedstvom sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. Poleg predsednika sveta in narodnostnega poslanca Ferenca Horvátha in podpredsednikov sveta Zsuzsanne Bači in Dušana Orbana sta bila na srečanju še državni sekretar za koordinacijo med vlado in Državnim zborom dr. Vinko Gorenak ter direktor Urada vlade za narodnosti mag. Stane Baluh.
Predsedstvo sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti je sogovornikom predstavilo delovanje skupnosti in projekte, ki trenutno potekajo na narodnostnih območjih v Sloveniji in na čezmejni ravni. Posebej so se v pogovoru dotaknili problematike dviga kakovosti izobraževanja na narodnostnem območju. Pri tem so še posebej poudarili potrebo po obnovi in izgradnji prostorov, v katerih se izvaja vzgojno-izobraževalni proces in ki jih obiskujejo tako pripadniki madžarske manjšine kot pripadniki slovenske narodnosti. Med drugim so izpostavili gradnjo telovadnice v Gaberju, za katero bi bila potrebna dodatna sredstva za dokončanje investicije in za njeno delovanje. Pohvale s strani vladnih sogovornikov so bili člani madžarske skupnosti deležni za projekt izgradnje centra za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in medgeneracijski center v Radmožanci.
Na področju vlaganj v infrastrukturo sta bili temi pogovora ureditev povezovalnih poti med Slovenijo in Madžarsko (med kraji Hodoš in Szalafő, Žitkovci-Bödeháza in Motvarjevci-Szentgyörgyvölgy) ter priprava projektne dokumentacije za izgradnjo železniških prog Rédics-Lendava in Lendava-Beltinci.
Predsednik sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti Ferenc Horváth je pozdravil ustanovitev slovensko-madžarskega sklada Pomurje – Porabje, ki bo pomemben dejavnik v gospodarskem razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh meje. Kot je dodal, bi iz sklada lahko črpali sredstva na obeh straneh meje za potrebe infrastrukture, javnih zgradb, gospodarstva, delovnih mest. Pri tem bi šlo za rast pozitivnih kazalnikov celotne regije na vseh področjih. Tudi podpredsednik sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti Dušan Orban se je strinjal, da vidi prihodnost razvoja narodnostnih območjih v Pomurju na področjih gospodarstva, kmetijstva in turizma. Pri tem ostaja pomembno delovanje na področju kulture in delovanje različnih društev. Na vlado je bila naslovljena prošnja za sofinanciranje delovanja Pomurskega madžarskega mladinskega društva oziroma za sistemsko financiranje Kulturno turističnega mladinskega društva Muravidékre. Ustanovljeno je bilo z namenom zagotovitve delovanja in izvajanja programov rokodelsko-etnografskih hiš, ustanovitve Rokodelske šole in Hiše rokodelstev.
Po delovnem kosilu se je predsednik sveta Pomurske madžarske narodnosti Ferenc Horváth udeležil srečanja predsednika vlade Janeza Janše z vodstvom podjetja MOL Slovenija v Murski Soboti. Podpredsednica sveta Zsuzsanna Bači se je medtem v Lendavi sestala z ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Simono Kustec. Pogovarjali sta se o možnostih razvoja izobraževanja na dvojezičnem območju, o možnostih za uvedbo novih srednješolskih in višješolskih izobraževalnih programov ter o ureditvi prizidka pri Dvojezični osnovni šoli Lendava. V njem naj bi našle prostor tri dodatne učilnice.
Foto: MMR, Vlada Republike Slovenije
Datum vpisa: · Avtor mmönk · Kategorija prispevka: Dogodki, Novice
Terenski ogled pri t. i. »madžarski hiši«

Ferenc Horváth, predsednik Sveta PMSNS in podpredsednika Zsuzsanna Bači in Dušan Orban, so si ogledali tekoča gradbena dela v t. i. »madžarski hiši«. V stavbi bodo poleg PMSNS svoje prostore dobile tudi druge narodnostne ustanove in organizacije …

Datum vpisa: · Avtor mmönk · Kategorija prispevka: Dogodki, Novice
Novinarska konferenca: Urad za dvojezičnost

Na današnji novinarski konferenci Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti je Ferenc Horváth, predsednik krovne organizacije, predstavil pomembnejše informacije v zvezi z ustanovitvijo Urada za dvojezičnost …

Datum vpisa: · Avtor mmönk · Kategorija prispevka: Dogodki, Novice