NOVICE IN DOGODKI

Razpis programa »Magyarul a Muravidéken«

Društvo pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja na podlagi svojega Statuta, sprejetega dne 25. 09. 2007, in Pravilnika o programu »Magyarul a Muravidéken«, sprejetega dne 18. 08. 2020, objavlja

RAZPIS PROGRAMA

»Magyarul a Muravidéken«

1. Namen programa »Magyarul a Muravidéken« je spodbujanje učenja madžarščine kot maternega jezika na narodnostno mešanem območju Prekmurja.  

Oblika podpore je enkratna nepovratna finančna pomoč.

2. Vlogo za pridobitev podpore lahko vložijo naslednji učenci ali dijaki, oziroma v primeru mladoletnih oseb njihovi zakoniti zastopniki:

  • učenci 1. in 4. razreda osnovnih šol, ki se madžarski jezik učijo na ravni materinščine,
  • dijaki 1. razreda Dvojezične srednje šole Lendava, ki se madžarski jezik učijo na ravni materinščine,
  • dijaki, ki so se v osnovni šoli madžarski jezik učili na ravni materinščine in so se v srednjo šolo vpisali na smer, ki je Dvojezična srednja šola Lendava ne ponuja, ter obiskujejo fakultativne ure madžarščine na ravni maternega jezika, ki jih izvaja Dvojezična srednja šola Lendava,
  • dijaki, ki so uspešno opravili splošno maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit ob pogoju, da je eden izmed opravljenih predmetov tudi madžarščina kot materni jezik.

3. Razpisna dokumentacija mora vsebovati sledeče:

  • izpolnjeno vlogo za prijavo na razpis,
  • kopijo osebnega dokumenta in
  • potrdilo za tekoče šolsko leto o obiskovanju šole in o učenju madžarščine na ravni maternega jezika (učenci 1. in 4. razreda osnovnih šol ter dijaki 1. razreda srednje šole) ali
  • potrdilo za tekoče šolsko leto o obiskovanju šole in potrdilo o učenju madžarščine v sklopu fakultativnih ur na ravni maternega jezika (dijaki 1. razreda srednje šole) ali
  • kopijo spričevala splošne mature, poklicne mature ali zaključnega izpita ter prilog (dijaki, ki so zaključili srednjo šolo).

4. Veljavnost prispelih vlog oceni tričlanska Ocenjevalna komisija. Vloge, ki ustrezajo razpisnim pogojem, bodo deležne podpore. Višina finančne podpore je odvisna od števila prispelih vlog in od razpoložljivega zneska.

5. Podpora za posamezni letnik se lahko neodvisno od smeri izobraževanja uveljavlja le enkrat.

6. Društvo pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja z upravičencem ali njegovim zakonitim zastopnikom sklene pogodbo o dodelitvi nepovratnih sredstev.

7. Upravičenec se zavezuje, da se bo do konca izobraževanja na osnovni ali srednji šoli, madžarski jezik učil na ravni maternega jezika.

V kolikor se upravičenec madžarskega jezika ne bo učil na ravni maternega jezika v času celotnega izobraževanja v osnovni ali srednji šoli oziroma izobraževanja ne bo dokončal, bo dolžan vrniti celoten znesek podpore.

8. Vloga za prijavo na razpis se lahko prenese s spletne strani Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (www.muravidek.si). Nadaljnje pogoje dodelitve podpore določa Pravilnik o programu »Magyarul a Muravidéken«, ki je dostopen na spletni strani www.muravidek.si.

9. Vlogo je treba poslati priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici, z napisom »MAGYARUL A MURAVIDÉKEN« na naslov Društva pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja, Mlinska ulica 6/A, 9220 Lendava, p. p. 97. Prijave ni možno oddati osebno.

10. Rok za oddajo vloge: 8. oktober 2020.

Vloge, ki bodo oddane na pošto po roku za oddajo, se štejejo za neveljavne.

Nadaljnje informacije o programu lahko dobite pri sodelavcu Društva pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja na elektronskem naslovu mpe.lgdp@gmail.com ali mobilni številki +386 40 262 701.

 

Lendava, 16. septembra 2020

Elizabeta Tóth,

predsednica Društva pedagoških delavcev

dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja

4_magymur_pravilnik_2020-08-18

5_magymur_razpis_2021

6_magymur_adatlap_2021

Datum vpisa: · Avtor mmönk · Kategorija prispevka: Dogodki, Novice, Razpisi
Srečanje z Viktorjem Orbanom na Bledu

31. avgusta 2020, sta se predsednik Sveta PMSNS, Ferenc Horváth in podpredsednica Zsuzsanna Bači sestala z madžarskim premierjem Viktorjem Orbánom. Na srečanju so pregledali dosedanje projekte, spregovorili tudi o prihodnjih. Obenem so se pogovorili o drugih aktualnih temah in vprašanjih.

Datum vpisa: · Avtor mmönk · Kategorija prispevka: Dogodki, Novice
Srečanje s Pétrom Szijjártójem
Včeraj so se sestali predsednik krovne organizacije Ferenc Horváth, podpredsednica Zsuzsanna Bači in minister za zunanje zadeve in trgovino Péter Szijjártó. Na srečanju so se pogovorili o aktualnih temah in o pomembnosti ohranjanja uspešnega čezmejnega sodelovanja.
Datum vpisa: · Avtor mmönk · Kategorija prispevka: Dogodki, Novice