NOVICE IN DOGODKI

Javni poziv


Na podlagi neposrednega poziva Ministrstva za kulturo RS

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost

objavlja

javni poziv za izbiro izvajalca za pripravo in izdajo otroškega časopisa za leto 2022.

1.     Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je sofinanciranje priprave in izdaje otroškega časopisa v madžarskem jeziku za leto 2022. Časopis mora izhajati mesečno enkrat, torej se bo sofinanciralo skupaj 12 številk časopisa.

Časopis mora obsegati najmanj 12 barvnih strani, minimalni format strani mora biti  20cm x 20cm. Minimalna naklada časopisa je 1500 komadov in jih izdajalec mora dostaviti vsakemu naročniku tedenskega časopisa Népújság. Prav tako mora izdajalec zagotoviti in dostaviti določeno število komadov časopisa vsaki dvojezični osnovni šoli in vsakemu dvojezičnemu vrtcu Prekmurja (število se določi na podlagi dogovora s posamezno vzgojno-izobraževalno ustanovo, vendar največ 350 kom).

Na podlagi javnega poziva bo izbran en izvajalec.

2.     Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu

Na javni poziv se lahko kot prijavitelji projekta prijavijo pravne osebe, ki delujejo na področju izdajateljske in založniške dejavnosti na območju narodnostno mešanega območja Prekmurja.

3.     Znesek sofinanciranja

Znesek sofinanciranja znaša 12.000,00 eurov (nepovratna sredstva) in jih zagotavlja Ministrstvo za kulturo RS na podlagi neposrednega poziva.

4.     Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, ki bodo sofinancirani, morajo biti navedeni v razpisni prijavi prijavitelja in bodo:

−        nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta ter vezani izključno na izvedbo projekta,

−        opredeljeni v prijavi prijavitelja,

−        dejansko nastali,

−        prepoznavni in preverljivi,

−        podprti z izvirnimi dokazili,

−        in ne bodo istočasno financirani z drugimi sofinancerji projekta.

5. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija obsega besedilo javnega poziva in prijavni obrazec ter se po objavi javnega poziva lahko pridobi na spletni strani PMSNS www. muravidek.si, pod rubriko razpisi.

6.     Oddaja in dostava vlog

Vloge s predpisano dokumentacijo morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: MMÖNK−PMSNS, Glavna ulica−Fő utca 124, 9220 Lendava−Lendva, v zaprti kuverti, s pripisom: »NE ODPIRAJ – JAVNI POZIV 2022 – OTROŠKI ČASOPIS.«

7.     Rok za oddajo vlog

Rok za oddajo vlog je do 3.12.2021.

Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali pa oddana osebno v Uradu PMSNS.

8.     Obravnavanje vlog

Vloge bo odpiral javni uslužbenec Urada PMSNS, ki ga za to imenuje predsednik Sveta PMSNS. Odpiranje prispelih vlog ne bo javno. Prepozno vložene vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru nepopolne vloge bo imenovani javni uslužbenec vlagatelja pozval k dopolnitvi. Rok dopolnitve je 3 dni. V kolikor prijavitelj vloge v navedenem roku ne dopolni, se njegova vloga s sklepom zavrže. Popolne vloge bo obravnaval Svet PMSNS, ki bo tudi izbral izvajalca. Medsebojne pravice in obveznosti med PMSNS in izvajalcem se uredijo s pogodbo.

9.     Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom lahko zainteresirani dobijo na naslovu pmsns@muravidek.si.

Priloga:

-      Prijavni obrazec

Ferenc Horváth

predsednik Sveta PMSNS

Datum vpisa: · Avtor mmönk · Kategorija prispevka: Dogodki, Novice, Razpisi