Katalog informacij javnega značaja

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

POMURSKA MADŽARSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST

MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG

skrajšano ime organa:

PMSNS – MMÖNK

Odgovorna uradna oseba:

DUŠAN ORBAN, predsednik Sveta PMSNS

Datum prve objave kataloga:

11.11.2011

Datum zadnje spremembe:

12.07.2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.muravidek.si

Druge oblike kataloga

katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu organa: Glavna ulica 7, 9220 Lendava
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

PMSNS je osrednja organizacija avtohtone madžarske narodne  skupnosti v Prekmurju, ki opravlja samoupravne, interesne in druge politične dejavnosti ter naloge. Pristojnosti PMSNS se nanašajo predvsem na univerzalne naloge pomurskega madžarskega, regionalnega in državnega značaja, ki so nad ravnijo občinskih madžarskih samoupravnih narodnih skupnosti. Posebne naloge predstavlja razvijanje neposrednega sodelovanja med državnimi institucijami Republike Slovenije in Madžarske, negovanje stikov z zamejskimi madžarskimi organizacijami in drugimi mednarodnimi ustanovami ter organizacijami za varstvo manjšin.

Najpomembnejša naloga PMSNS je ohranitev in razvijanje pomurske madžarske skupnosti, njene materinščine, nacionalne zavesti, stvarne in duhovne dediščine  ter uveljavljanje njenih nacionalnih interesov, njena naloga pa  je tudi pospeševanje uresničevanja pravic, ki jih zagotavljajo ustava in zakoni

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

-      Oddelek za splošne in skupne zadeve

-      Oddelek za spodbujanje kmetijstva

Organigram organa

 

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

Povezava na državni register predpisov:

ZAKON O SAMOUPRAVNIH NARODNIH SKUPNOSTIH

USTAVA RS

ZAKON O JAVNEM NAROČANJU

Predpisi EU

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

 

 • /

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 • /

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • /

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • /

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Notranji predpisi

 • Statut PMSNS
 • Poslovnik PMSNS
 • Pravilnik o izplačilih funkcionarjem
 • Pravilnik o sistemizaciji
 • Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Zaključni računi
 • Letna poročila
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih straneh PMSNS. Za dostop je potreben internetni brskalnik.
 • opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Glavna ulica 7, 9220 Lendava, vsak delovnik med 08.00 in 12.00.
 • Dostopnost do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je v skladu s 12. členom uredbe, saj je vse informacije možno pridobiti tudi izključno v tekstovni obliki
 • opis delnega dostopa: v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
 • PMSNS lahko če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Večino informacij, primerne za ponovno uporabo, so že objavljene na spletni strani. V kolikor le ta niso na voljo, jih na zahtevo posredujemo. Kot pogoj za ponovno uporabo je potrebno navesti vir podatkov.
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
-       informacije glede posameznih projektov in sklepih pristojnih organov