Komisije

Komisije so posvetovalni organi Sveta, ki jih ustanovi za preučevanje posameznih področij, za pripravo strokovnih podlag za odločanje na Svetu in za oblikovanje stališč do posameznih vprašanj glede svetovanja in dajanja mnenj in predlogov Svetu.

Število članov posamezne komisije je pet in vsaj eden izmed članov je član Sveta PMSNS.

Stalne komisije Sveta in njihove naloge so naslednje:                                                  

1. Komisija za vzgojo in izobraževanje:

- spremlja uresničevanje pravic narodnosti na področju dvojezičnega šolstva in predšolske vzgoje,

- obravnava vprašanja iz pristojnosti Sveta, ki so povezana z vzgojo in izobraževanjem,

- obravnava druga vprašanja, ki jih določi Svet v skladu z zakonom. 

ČLANI: Štefan István Varga, Edit Varga, Mária Pisnjak, Zsuzsa Koša, Mária Slavinec Toth,                     

2. Komisija za informiranje, kulturo in znanost:

- obravnava vprašanja s področja informiranja, kulture in znanosti.

ČLANI: dr. Lajos Bence, Erika Varga, Teodor Lebar, Dušan Orban, Renata Štiblar Gönc 

3. Komisija za gospodarstvo:

- na zahtevo sveta daje mnenje glede vprašanj s področja gospodarstva narodnosti. 

ČLANI: Janez Magyar, Józséf Balaskó, Sándor Lajter, Ernest Tamasko, Jožef Car 

4. Statutarno pravna komisija:  

- pripravlja  gradivo za obravnavo in daje mnenje k splošnim aktom sveta;

- spremlja uresničevanje statuta in poslovnika sveta,

- obravnava vsa pravna vprašanja, ki zadevajo položaj in pravice madžarske narodne skupnosti,

- predlaga pravne ukrepe za uresničevanje pravic narodne skupnosti. 

ČLANI: Attila, Nemet Ines Szep, Dušan Bočkorec, Alexandra Feher Horvath, Klavdija Vegi Jež 

5. Komisija za mladinska vprašanja 

- obravnava vprašanja s področja mladinske problematike. 

ČLANI: Bači Monika, Petkovič Borut, Gönter Mario, Car Urška, Šanca Leonida

6. Komisija za kmetijstvo  

- bravnava vprašanja iz področja kmetijstva. 

ČLANI: Jožef Hančik, Farics Dorisz, Jakoša Emerik, Bogdan Štefan, Rudaš Magdalena

7. Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja 

- Svetu PMSNS predlaga kandidate za delovna telesa Sveta in druge organe, ki jih imenuje Svet,

- obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi Svet. 

ČLANI: Silvija Roman, Emerik Jakoša, Zsuzsi Vugrinec, Judita Vida Törnar, Ana Car