Komisije

Komisije so posvetovalni organi Sveta, ki jih ustanovi za preučevanje posameznih področij, za pripravo strokovnih podlag za odločanje na Svetu in za oblikovanje stališč do posameznih vprašanj glede svetovanja in dajanja mnenj in predlogov Svetu.

Število članov posamezne komisije je pet in vsaj eden izmed članov je član Sveta PMSNS.

Stalne komisije Sveta in njihove naloge so naslednje:                                                  

1. Komisija za vzgojo in izobraževanje:

- spremlja uresničevanje pravic narodnosti na področju dvojezičnega šolstva in predšolske vzgoje,

- obravnava vprašanja iz pristojnosti Sveta, ki so povezana z vzgojo in izobraževanjem,

- obravnava druga vprašanja, ki jih določi Svet v skladu z zakonom. 

ČLANI: Štefan István Varga, Edit Varga, Alenka Toplak, Eva Tivadar, Damjana Vörös Lainšček           

2. Komisija za informiranje, kulturo in znanost:

- obravnava vprašanja s področja informiranja, kulture in znanosti.

ČLANI: dr. Lajos Bence,  Anita Sekereš, Rozalija Totič, Atilla Pisnjak, Boglárka Vass

3. Komisija za gospodarstvo:

- na zahtevo sveta daje mnenje glede vprašanj s področja gospodarstva narodnosti. 

ČLANI: Alen Magyar, Teodor Varga, Julija Puhan, Mario Gönter, Boris Abraham  

4. Statutarno pravna komisija:  

- pripravlja  gradivo za obravnavo in daje mnenje k splošnim aktom sveta;

- spremlja uresničevanje statuta in poslovnika sveta,

- obravnava vsa pravna vprašanja, ki zadevajo položaj in pravice madžarske narodne skupnosti,

- predlaga pravne ukrepe za uresničevanje pravic narodne skupnosti. 

ČLANI: Dušan Bočkorec, Ines Szép, Mario Berden, Dr. Denis Magyar, Ladislav Kopinja 

5. Komisija za mladinska vprašanja 

- obravnava vprašanja s področja mladinske problematike. 

ČLANI: Sara Abraham, Dr. Mihael Kasaš, Goran Nemet, Attila Bogdan (Dobrovnik), Attila Bogdan (Motvarjevci)

6. Komisija za kmetijstvo  

- bravnava vprašanja iz področja kmetijstva. 

ČLANI: Dr. Mihael Kasaš, Brigita Klujber Varga, Ernest Tamaško, Attila Bogdan, Štefan Kalamar

7. Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja 

- Svetu PMSNS predlaga kandidate za delovna telesa Sveta in druge organe, ki jih imenuje Svet,

- obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi Svet. 

ČLANI: Zsuzsi Vugrinec, Tomi Horvat, Edit Varga, Dušan Orban, Silvija Roman