Naloge

Najvišji organ PMSNS je Svet PMSNS.

Po določilih statuta PMSNS so pristojnosti Sveta naslednje:

- potrdi mandat članov sveta;
- voli in lahko razreši predsednika, podpredsednika oziroma podpredsednike;
- imenuje in lahko razreši člane nadzorne komisije;
- imenuje in lahko razreši člane delovnih komisij;
- nadzoruje delo predsednika in podpredsednika;
- sprejme statut Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, poslovnik Sveta in ostale pravilnike;
- sprejme proračun in zaključni račun Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti;
- razpolaga s premičnim in nepremičnim premoženjem Pomurske madžarske samoupravne skupnosti;
- ustanavlja, oziroma soustanavlja zavode;
- imenuje člane svetov svojih zavodov;
- potrdi imenovanje in razrešitve direktorjev svojih zavodov;
- poda mnenje o kandidatih za ravnatelje svojih zavodov;
- potrdi statute svojih zavodov;
- potrdi letne programe in finančne načrte ter poročila svojih zavodov;
- kot soustanovitelj delegira predstavnike v svete zavodov;
- kot soustanovitelj potrdi letne narodnostne programe in finančne načrte ter poročila zavodov;
- sodeluje s poslancem za narodnost v Državnem zboru;
- pozorno spremlja delo Državnega zbora in vlade Republike Slovenije;
- sodeluje z Uradom Vlade RS za narodnosti;
- sodeluje s pristojnimi zakonodajnimi organi, organi državne uprave in vladnimi organi RS;
- v okviru svojih pristojnosti poda predloge, pobude in mnenja Državnemu zboru in Vladi Republike Slovenije ter ostalim državnim organom;
- poda mnenje o osnutkih slovenskih zakonov, ki se nanašajo na položaj pripadnikov madžarske narodne skupnosti;
- sodeluje z Republiko Madžarsko, z njenimi državnimi in županijskimi organi in zavodi, z organizacijami Madžarov, ki žive v manjšini ter z vsemadžarskimi organizacijami;
- sodeluje z mednarodnimi organizacijami;
- določi organiziranost in delokrog urada Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti;
- izvaja vse ostale naloge, ki spadajo v njeno pristojnost.