Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017-2020

Zakonska podlaga za pripravo Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020 je 14. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16; v nadaljnjem besedilu: ZSRR-2). S spremembami in dopolnitvami Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 46/2016; v nadaljnjem besedilu: ZSRR-2B) je bila dne 1. julija 2016 uveljavljena sprememba 14. člena ZSRR-2, ki se nanaša na avtohtoni samoupravni narodni skupnosti.

V prehodni določbi ZSRR-2B je v 22. členu navedeno, da se prvi program spodbujanja gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti pripravi za obdobje 2017–2020. ZSRR-2B določa, da pri pripravi Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020 madžarske narodna skupnost sodeluje s pristojno regionalno razvojno agencijo Razvojnim centrom Murska Sobota ter Uradom Vlade Republike Slovenije za narodnosti in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Program je namenjen razvoju gospodarske osnove območja, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti, kar podrobneje pomeni ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje že obstoječih, vzpostavljanje nove infrastrukture in posodobitev že obstoječe ter povečanje privlačnosti območja. 

Program je namenjen vsem upravičencem, ki svojo dejavnost opravljajo na območju, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti, in ki bodo z izvedbo svojih projektov pripomogli k uresničitvi njegovih ciljev.

Program je sestavljen iz štirih ukrepov:

  1. SPODBUJANJE NALOŽB V GOSPODARSTVU,
  2. SPODBUJANJE TURISTIČNIH DEJAVNOSTI IN PRODUKTOV,
  3. SOFINANCIRANJE PROJEKTOV Z ODOBRENIMI EVROPSKIMI SREDSTVI,
  4. PROMOCIJA OBMOČJA IN PODPORA PRI IZVAJANJU PROGRAMA.

Našteti štirje ukrepi tvorijo povezano celoto več področij, s katerimi želimo prispevati predvsem h gospodarskemu razvoju območja, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti.

Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017-2020

Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017-2020 – spremembe

Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017 – 2020 – spremembe