Dvig kakovosti dvojezičnega šolstva

Dvig kakovosti dvojezičnega šolstva

Naslov projekta: »Dvig kakovosti dvojezičnega šolstva z novimi pristopi poučevanja za madžarsko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost na Madžarskem«

Naziv nosilnega posredniškega organa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Upravičeni stroški projekta so v višini 160.000,00 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Obdobje trajanja projekta je od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2022.

Namen projekta je omogočanje jezikovne podpore v materinščini in usposabljanje pedagoških delavcev z razvijanjem njihovih splošnih, jezikovnih in didaktičnih kompetenc ter novih oblik poučevanja (kombinacija digitalnega in klasičnega poučevanja, izobraževanja na daljavo (online) in kombiniranega izobraževanja (blended) ter hibridnega izobraževanja pri poučevanju na dvojezičnem območju, kot posledica epidemioloških razmer zaradi pandemije COVID-19.

Namen projekta nadalje je vključiti posameznike (otroke in pedagoške delavce) v prožne oblike učenja s poudarkom na učenju in poučevanju z novimi oblikami učenja in poučevanja in posledično pridobitev digitalnih znanj ter večja povezljivost med manjšinskimi vzgojno-izobraževalnimi organizacijami v Porabju in Prekmurju.

Projekt ima tudi medkulturno dimenzijo. Povezovanje med učitelji in učenci med manjšinami na obeh straneh meja in skupni šolski dnevi, poleg sodelovanja in izmenjave informacij in izkušenj pripomorejo tudi k spoznavanju kulturnih vrednot sosednjega naroda, posredno s tem pa k sprejemanju drugačnosti in medkulturnega dialoga.

Ciljne skupine:

• pedagoški delavci dvojezičnih VIZ v Prekmurju in Porabju,

• otroci, učenci in dijaki, ki obiskujejo dvojezične vrtce in šole v Prekmurju in Porabju,

• študenti dvojezičnega območja Prekmurja, ki študirajo na kateri slovenski univerzi predšolsko vzgojo ali razredni pouk ali glasbo.

Glavni sklopi aktivnosti:

• vodenje in koordinacija projekta

• izvajanje aktivnosti na VIZ v Prekmurju in Porabju

• rokodelstvo – za otroke, učence, dijake in pedagoške delavce

• lončarske delavnice za otroke in učence

• nove oblike izvedbe glasbenih uric za otroke ter novi pristopi poučevanja glasbe za vzgojitelje in učitelje

• novi pristopi za izvedbo aktivnosti pravljic

• glasbeni seminar za vzgojitelje in učitelje, delno tudi za dijake Dvojezične srednje šole Lendava ter študente predšolske vzgoje, razrednega pouka in glasbe, ki se bo izvedel v novi obliki

• srečanje dvojezičnih šol iz Prekmurja in Porabja

Rezultati:

Z izvedbo aktivnosti znotraj projekta smo omogočili jezikovno podporo v materinščini in usposabljanje pedagoških delavcev z razvijanjem njihovih splošnih, jezikovnih in didaktičnih kompetenc ter novih oblik poučevanja pri poučevanju na dvojezičnem območju, kot posledica epidemioloških razmer zaradi pandemije COVID-19. Aktivnosti so dodatno prispevale k dvigu kakovosti dvojezičnega šolstva z novimi pristopi poučevanja kot kombinacija digitalnega in klasičnega poučevanja, izobraževanja na daljavo (on-line) in kombiniranega izobraževanja ter po hibridnem izobraževanju, ko je del učencev prisoten v šoli del pa se izobražuje na daljavo. Aktivnosti so posledično pripomogle k ohranitvi jezika narodnosti tako v Prekmurju, kakor v Porabju, k pridobitvi digitalnih znanj ter večji povezljivosti med manjšinskimi VIZ v Prekmurju in Porabju. V sklopu projekta so nastale tudi smernice in gradiva k novim pristopom poučevanja.

Povezava spletne strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si